مرﮐﺰﻣﺸﺎوره وﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ ﺻﺒﺢ اﻣﯿﺪ، ﺑﺎ ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از اﺳﺎﺗﯿﺪ ﺑﺮﺗﺮ اﺳﺘﺎﻧﯽ وﮐﺸﻮري وﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ وﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ دراﺳﺘﺎن ﯾﺰد، اﻗﺪام ﺑﻪ ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ وﮐﺎرﮔﺎه ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺣﻮزه ﻣﺸﺎوره وﺧﺪﻣﺎت رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﯽ  ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.

 

كارگاه هاي در حال برگزاري

  
  دوره جامع کارگاه هیپنوتیزم مقدماتی و هیپنوتراپی - پنجشنبه و جمعه 21 و 22 تیر ماه 97 - مدرس : دکتر سید محمد بهشتیان (رزومه)

  زوج درمانی با رویکرد شناختی رفتاری ( CBT) - پنجشنبه و جمعه 4 و 5 مرداد ماه 97 - مدرس : دکتر مهرنوش اثباتی (رزومه)

  طرحواره درمانی برای زوجین - پنجشنبه و جمعه 18 و 19 مرذاذ ماه 97 - مدرس : دکتر محمد بهرامی زاده (رزومه)

  سکس تراپی مبتنی بر هیجان ( هیجان مدار ) -چهارشنبه،پنجشنبه وجمعه 24،25و 26مردادماه 97-مدرس:دکتر محمدآرش رمضانی (رزومه)

        

 

 

كار كاه هاي پيش رو: 

      درمان های زوجی مبتنی بر هیجان (دکتر همایون ذوالفقاری نیا)

      دوره جامع تربیت مشاوره و روان درمانی کودک و نوجوانبرای درمان اختلالات (دکتر سیما قدرتی)

   

 

 

کارگاه هاي برگزار شده:

     كارگاه كاربردي بازی درمانی ویژه کودکان ADHD

     درمان هیجان مدار (EFT)

     زوج درمانی هیجان مدار (EFCT)

    دوره ی دوم کارگاه دو روزه بازی درمانی ( کارگاه قصه درمانی با رویکرد رفتاری شناختی ( CBT) )

     کارگاه دو روزه درمان روان پویشی کوتاه مدت (ISTDP)  ( فایل صوتی و اسلاید های کارگاه ISTDP  )

     کارگاه های آموزشی بازی درمانی(تربيت بازي درمانگر)( فایل صوتی و اسلاید های کارگاه بازي درماني)

     کارگاه اصول مصاحبه و درمان اختلالات رفتاری کودکان

     کارگاه بازی درمانی ویژه اختلالات یادگیری (SLD) زمان : 18 و 19 آذر ماه 95

     کارگاه تخصصی بازی های درمانی (تربیت مربی و بازی درمانگر) زمان : جمعه 26 آذر ماه 

     کارگاه نحوه کتاب خوانی و قصه گویی برای کودکان 1 تا 10 سال ( ویژه والدین و مربیان مهد) ثبت نام : 6 آذر ماه 

     دوره ها و کارگاه های کوتاه مدت

    

 

  

 

 

 

captcha
عضویت در خبرنامه