نام پژوهشگر : حسنعلی مسلمان یزدی

مدرک : دکتری عمران

محل اشتغال : دانشگاه آزاد میبد

رزومه : دانلود

         

 نام پژوهشگر :حجت الله زاکرزاده

مدرک :  دکتری آمار

محل اشتغال :  دانشگاه یزد

رزومه : دانلود

 

 نام پژوهشگر : محمد جواد عبقری

مدرک : دکتری فنی

محل اشتغال : دانشگاه یزد

رزومه : دانلود

   

نام پژوهشگر : سید محسن میرحسینی

مدرک : دکتری آمار

محل اشتغال : دانشگاه یزد

رزومه : دانلود

   

نام پژوهشگر : سید حسین رضوی

مدرک :  دکتری مشاوره خانواده

محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید - دانشگاه آزاد و فرهنگیان 

رزومه : دانلود

     

نام پژوهشگر : نسترن احمدی

مدرک : دکتری تخصصی پژوهشی

محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید - دانشگاه علوم پزشکی یزد

رزومه : دانلود

   

نام پژوهشگر : محمد مهدی حکیمیان

مدرک : دکتری مشاوره

محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید

رزومه : دانلود

     

نام پژوهشگر : نیلوفر احمدی

مدرک :  کارشناس ارشد خانواده درمانی

محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید

رزومه : دانلود

   

نام پژوهشگر : وحید رضائی

مدرک : دکتری مشاوره

محل اشتغال :  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی - مرکزمشاوره صبح امید

رزومه : دانلود

     

نام پژوهشگر : محمد رضا قطبی

مدرک : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

محل اشتغال : بهزیستی یزد - مرکزمشاوره صبح امید

رزومه : دانلود

   

نام پژوهشگر :  احسان فرهادی

مدرک : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید

رزومه : دانلود

     

نام پژوهشگر : مصطفی صابری حسین آباد

مدرک : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید - دانشگاه علوم پزشکی یزد

رزومه : دانلود

   

نام پژوهشگر : ماریه دهقان منشادی

مدرک : دکتری مشاوره خانواده

محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید - دانشگاه آزاد یزد

رزومه : دانلود

     

نام پژوهشگر : مریم السادات فخری

مدرک : دکتری مشاوره خانواده

محل اشتغال :  مرکزمشاوره صبح امید

رزومه : دانلود

   

نام پژوهشگر : حسن زارع زردینی

مدرک : کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

محل اشتغال : آموزش و پرورش استان یزد

رزومه : دانلود

     

نام پژوهشگر : مهسا اسماعیلی

مدرک :  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

محل اشتغال :مرکزمشاوره صبح امید

رزومه : دانلود

   

نام پژوهشگر :  طاهره حصیب

مدرک : کارشناس ارشد روانشناسی

محل اشتغال : دانشگاه آزاد اشکذر- مرکزمشاوره صبح امید 

رزومه : دانلود

     

نام پژوهشگر : رضا حاتم پور

مدرک :  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید

رزومه : دانلود

   

 

     
captcha
عضویت در خبرنامه