نام مشاورسید حسین رضوی

 مدرک :  دکتری مشاوره خانواده

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید - دانشگاه آزاد و فرهنگیان 

 رزومه : دانلود

   

 نام مشاورنسترن احمدی

 مدرک : دکتری تخصصی پژوهشی

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید - دانشگاه علوم پزشکی یزد

 رزومه : دانلود

 نام مشاورمحمد مهدی حکیمیان

 مدرک : دکتری مشاوره

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید

 رزومه : دانلود

   

 نام مشاورنیلوفر احمدی

 مدرک : کارشناس ارشد خانواده درمانی

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید

 رزومه : دانلود

 

 نام مشاوروحید رضائی

 مدرک : دکتری مشاوره

 محل اشتغال :  سازمان مدیریت وبرنامه ریزی - مرکزمشاوره صبح امید

 رزومه : دانلود

   

 نام مشاورمحمد رضا قطبی

 مدرک : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 محل اشتغال : بهزیستی یزد - مرکزمشاوره صبح امید

 رزومه : دانلود

 

 نام مشاور احسان فرهادی

 مدرک : دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی بالینی

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید

 رزومه : دانلود

   

 نام مشاورمصطفی صابری حسین آباد

 مدرک : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید - دانشگاه علوم پزشکی یزد

 رزومه : دانلود

 

 نام مشاورماریه دهقان منشادی

 مدرک : دکتری مشاوره خانواده

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید - دانشگاه آزاد یزد

 رزومه : دانلود

   

 نام مشاورمریم السادات فخری

 مدرک : دکتری مشاوره خانواده

 محل اشتغال :  مرکزمشاوره صبح امید

 رزومه : دانلود

 

 نام مشاورحسن زارع زردینی

 مدرک : کارشناس ارشد سنجش و اندازه گیری

 محل اشتغال : آموزش و پرورش استان یزد

 رزومه : دانلود

   

 نام مشاورمهسا اسماعیلی

 مدرک :  کارشناس ارشد مشاوره خانواده

 محل اشتغال :مرکزمشاوره صبح امید

 رزومه : دانلود

 

 نام مشاور طاهره حصیب

 مدرک : کارشناس ارشد روانشناسی

 محل اشتغال : دانشگاه آزاد اشکذر- مرکزمشاوره صبح امید 

 رزومه : دانلود

   

 نام مشاوررضا حاتم پور

 مدرک :  کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید

 رزومه : دانلود

 

 نام مشاور مینا بزرگ

 مدرک : کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید 

 رزومه : دانلود

     نام مشاور: مهدیه حق شناس

 مدرک : کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید 

 رزومه : دانلود

 

 

نام مشاورفاطمه السادات نجم الهدی

 مدرک : دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

 محل اشتغال : مرکزمشاوره صبح امید 

 رزومه : دانلود

 

     
captcha
عضویت در خبرنامه